Wisse Tuinen B.V.  –  Privacy Statement

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Wisse Tuinen BV en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Wisse Tuinen op haar website en in haar mailingen naar verwijst Wisse Tuinen BV adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Wisse Tuinen BV

Wisse Tuinen BV is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Wisse Tuinen BV.

Wisse Tuinen BV  is bekend onder (KvK) nummer 55154395. Wisse Tuinen is gevestigd en kantoorhoudend op Portengen 105, 3628 ED te Kockengen in Nederland, en bereikbaar telefoonnummer 0346 250861 of  via het e-mailadres info@wissetuinen.nl  

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Wisse Tuinen BV kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

  • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons.
  • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Wisse Tuinen BV op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Wisse Tuinen BV optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Wisse Tuinen BV plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wisse Tuinen BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wisse Tuinen BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wisse Tuinen BV verstrekt. Wisse Tuinen BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over je huis en tuin.
  • Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je CV, motivatie en gerelateerde informatie.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wisse Tuinen BV gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wisse Tuinen BV kan je persoonsgegevens delen met aan Wisse Tuinen BV gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Wisse Tuinen BV kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Wisse Tuinen BV rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Wisse Tuinen BV heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wisse Tuinen BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat Wisse Tuinen BV over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@wissetuinen.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Wisse Tuinen BV, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Wisse Tuinen BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Wisse Tuinen BV of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

 

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wisse Tuinen BV neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Wisse Tuinen BV op email adres info@wissetuinen.nl

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Wisse Tuinen BV omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@wissetuinen.nl

Waarmee kunnen wij u helpen?